Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Verkoopvoorwaarden : deze Algemene Voorwaarden van Maris

Maris : MARIS Kopersbegeleiding B.V., gevestigd te (7475 CV) Markelo aan de G.W.B. Wondaalstraat 19, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8196554.

Opdrachtgever(s) : de natuurlijke of rechtspersonen in Opdracht van wie Maris werkzaamheden uitvoert.

Opdracht(en) : de overeenkomst op grond waarvan de werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever door of namens Maris worden uitgevoerd. Onder werkzaamheden wordt mede verstaan het leveren van goederen, verschaffen van gegevens en/of informatie, het doen van onderzoek, het verleden van diensten en het verstrekken van adviezen.

Partijen : Maris en de Opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen

1. Alle Opdracht(en) worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Maris . De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Opdracht tussen
2. Opdrachtgever en Maris waarop Maris de Verkoopvoorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de Verkoopvoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De Verkoopvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Maris, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Eventuele afwijkingen op de Verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van de Verkoopvoorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Maris zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Verkoopvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Verkoopvoorwaarden.
8. Indien Maris niet steeds strikte naleving van deze Verkoopvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Maris in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. De door de Maris gemaakte offertes zijn vrijblijvend, en worden gedaan met een schriftelijke acceptatietermijn van 30 dagen, ingaande op datum verzending, na verloop van welke termijn de offerte of aanbieding komt te vervallen.
2. Maris kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en gelden als projectprijs tenzij uitdrukkelijk is opgenomen dat sprake is van een uurtarief of een andere in de offerte opgenomen eenheid zoals bijvoorbeeld per woning.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Maris daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Maris anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Maris niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. In aanbiedingen of offertes genoemde prijzen of tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie door Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle inlichtingen, gegevens en bescheiden welke Maris overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden van Maris zoals beschreven in de offerte in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Maris ter beschikking te stellen. Voorts dient Opdrachtgever Maris van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte te stellen, welke voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Maris zijn verstrekt, heeft Maris het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Maris ter beschikking heeft gesteld. Maris is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Maris is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Maris ter beschikking gestelde inlichtingen, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Maris omschrijft de door haar uit te voeren werkzaamheden uitvoerig in de offerte, Opdrachtgever dient deze te controleren . In geval van onvolledige en/of onduidelijke formulering/gegevens zijn de daardoor ontstane kosten voor rekening van Opdrachtgever.
3. Maris is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

Artikel 5 Uitvoering van de Opdracht

1. Maris zal de Opdracht naar eigen inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand van zaken.
2. Het staat Maris vrij Opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden of door haar in te huren derden te laten uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Maris het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de Opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
4. Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Maris de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Indien de Opdracht wordt gewijzigd, dan dienen de wijzigingen schriftelijk tussen partijen overeen te worden gekomen. Eerst na schriftelijke overeenstemming is Maris gehouden aan de gewijzigde Opdracht uitvoering te geven ex artikel 7 van de Verkoopvoorwaarden.
6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Maris een verzoek tot wijziging van de Opdracht weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
7. Indien door Maris of door haar ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid noodzakelijke faciliteiten.
8. Opdrachtgever vrijwaart Maris voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
9. Ingeval van overmacht, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van Maris, is Maris gerechtigd, de opdracht geheel of gedeeltelijk terug te geven aan Opdrachtgever.
10. Indien Maris opdrachten aan derden verstrekt als gevolg waarvan Opdrachtgever schade oploopt of inkomsten misloopt op welke wijze dan ook, dan is de Maris niet verantwoordelijk voor deze schade.

Artikel 6 Wijziging van de Opdracht

1. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Maris zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Eventuele schade zal niet voor rekening Maris zijn.
4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties hebben zal Maris de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Maris daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
6. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst inkomstenderving heeft voor Maris zal de Opdrachtgever de derving van inkomsten volledig vergoeden exclusief BTW.

Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De Opdracht tussen Maris en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de offerte omschreven duur, waarbij geldt dat deze altijd afloopt op het moment dat de eerste woning in de bouwvolgorde is opgeleverd aan de kopers, ongeacht de aard van de resterende herstelwerkzaamheden die na de eerste oplevering nog dienen te worden verricht door Opdrachtgever, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
3. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen wordt de overeenkomst geacht te zijn voltooid op het tijdstip waarop de Maris de Opdrachtgever schriftelijk mededeelt dat het aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Opdrachtgever niet binnen twee weken na ontvangst van dit bericht daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 8 Honorarium

1. Voor aanbiedingen en offertes waarin een vast honorarium (projectprijs) wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 4 t/m 11 van dit artikel.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11 van dit artikel. In de aanbiedingen of offerte zal het vaste honorarium of uurtarief vastgelegd worden.

 • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Opdracht een vast honorarium overeenkomen.
 • Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Maris, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Onder werkelijk bestede uren wordt verstaan het totaal van alle uren die rechtstreeks zijn besteed aan het vervullen van de overeenkomst en de bijkomende kosten zoals o.a.:

– de reistijd die voor de vervulling van de overeenkomst noodzakelijk is,
– de kosten van het vermenigvuldigen van overeenkomsten, bestekken, tekeningen, berekeningen, rapporten, ed.
– de kosten van aankondigingen per advertentie, porti, telecommunicatie, registratie en andere verschotten.

 • Het honorarium is, en eventuele kostenramingen zijn, exclusief btw.
 • De factureringswijze en -termijnen zijn opgenomen in de offerte.
 • Indien Maris met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Maris niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 • Maris is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Maris kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen, inflatie e.d.
 • Bovendien mag Maris het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Maris, dat in redelijkheid niet van Maris mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 • Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na afloop van deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid als gevolg van de wet.
 • Maris zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Maris zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 9 Betaling/facturen

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, ineens en in zijn geheel, op een door Maris aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Maris verschuldigde.
2. Indien de Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Maris gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1% per maand – of de wettelijke rente indien deze hoger is – ingaande 30 dagen na factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend, tot het volledige bedrag is voldaan. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is Maris bovendien gerechtigd het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag te verhogen met buitengerechtelijke incassokosten welke te dezen worden gesteld op tenminste 15% van het bedrag der vordering met een minimum van € 250,–.
3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag. Indien de Opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk. Onder personen zijn mede begrepen rechtspersonen.
4. Maris is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Dit betekent ook dat zij bij uitblijven betaling deelfactuur van een Opdracht, de verdere werkzaamheden voor deze Opdracht mag opschorten tot de gehele betaling is ontvangen.
5. Maris heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Maris kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Maris kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. De vorderingen van Maris op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • na het sluiten van de overeenkomst aan Maris ter kennis gekomen omstandigheid geven Maris goede grond te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • bij (aanvraag van) liquidatie, faillissement, surséance van betaling van de Opdrachtgever, en/of toepassing van wettelijke schuldsanering;
 • wanneer de goederen van de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk door derden in beslag worden genomen.

Artikel 10. Incassokosten

1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, e.e.a. conform artikel 10 lid 2.
2. Indien Maris hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Maris. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Maris in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Maris de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Een tekortkoming van de Maris tegen de Opdrachtgever is toerekenbaar indien de Maris:
4. bij de uitvoering van de opdracht tekortschiet op een wijze, die een goed, met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust en zorgvuldig handelende Maris had kunnen en moeten vermijden,
5. nadat het door de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en daarbij gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen
6. aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.
7. In geval van een toerekenbare tekortkoming is de Maris slechts aansprakelijk voor een vergoeding van schade bestaande uit:
8. de noodzakelijke kosten van de aanpassing van het ontwerp, de studie of de rapportage indien en voor zover deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever zijn gekomen,
9. de kosten van het herstel van gebreken en van de door deze gebreken rechtstreeks veroorzaakte schade,
10. de in redelijkheid gemaakte en door de Opdrachtgever vergoede kosten van andere bij het project of de realisatie van het object betrokken contractanten van de Opdrachtgever, indien en voor zover deze kosten een rechtstreeks gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van de Maris.
11. In de in lid 5 bedoeld kosten zijn nimmer begrepen kosten die in de bouwsom zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. Tot de rechtstreekse schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, omzetderving, waardevermindering van producten en vergelijkbare schaden.
12. Voor vergoeding van andere schade dan onder 4a, b of c genoemd, is de Maris slechts aansprakelijk, indien en voor zover de tekortkoming te wijten is aan eigen opzet of grove onzorgvuldigheid van de Maris.
13. Het recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichting te betalen conform de opdracht.
14. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Maris slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.
15. Voor de in lid 4 genoemde schade zal de Maris slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.
16. Reclames als in lid 1 t/m 3 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 12 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever, welke uit hoofde dan ook, jegens Maris in verband met het verrichten van werkzaamheden door Maris in ieder geval na 3 maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Maris is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig of niet tijdig nakomt;
3. na het aangaan van de Opdracht Maris ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
4. Opdrachtgever bij het aangaan van de Opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
5. indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Maris kan worden gevergd dat zij de Opdracht tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
6. Voorts is Maris bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
7. Indien de Opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Maris op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Maris de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8. Indien Maris tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
9. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Maris gerechtigd tot vergoeding van de door haar geleden schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
10. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Maris gerechtigd de Opdracht terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
11. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Maris vrij om de Opdracht terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de Opdracht te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Maris op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
12. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Maris, zal Maris in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
13. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Maris extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
14. Opdrachtgever is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
15. Maris de verplichtingen, na schriftelijke ingebreke stelling door Opdrachtgever en een periode tot herstel voor Maris, uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt,
16. na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtgever ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Maris de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Maris slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
17. Maris bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
18. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Maris recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Maris zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
19. Bovendien betaalt de Opdrachtgever, tenzij deze consument is, 10% van het resterende deel van het honorarium. Niettemin kan, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, de Maris vergoeding van zijn werkelijke schade als gevolg van de tussentijdse opzegging eisen, respectievelijk de Opdrachtgever een beperking tot die werkelijke schade verlangen, indien die schade meer dan 150%, respectievelijk minder dan 50% bedraagt van het zojuist bedoelde 10% forfait. De verplichtingen van dit lid gelden niet, indien de opdracht tussentijd beëindigd wordt wegens een aan de Maris toe te rekenen grond van ontbinding, vernietiging of gewichtige reden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Maris is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever of een derde lijdt doordat Maris de opdracht niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk heeft uitgevoerd, zulks behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de leidinggevende functionarissen van Maris. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.
2. In geval niettegenstaande de in lid 1 vervatte aansprakelijkheidsbeperking/ -uitsluiting enige aansprakelijkheid op Maris mocht rusten, dan is de aansprakelijkheid van Maris in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, of indien dergelijke verzekering niet is afgesloten, is iedere aansprakelijkheid van Maris in ieder geval beperkt tot maximaal tot 25% van het honorarium, dat voor de ter uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening is gebracht over de periode, beperkt blijft tot de laatste zes maanden, indien bedoelde werkzaamheden gedurende langere tijd zijn verricht driemaal het bedrag van het honorarium, dat voor de ter uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening is gebracht over de periode, beperkt blijft tot de laatste twaalf maanden, indien bedoelde werkzaamheden gedurende langere tijd zijn verricht. De aansprakelijkheid van Maris voor directe schade is ten allen tijde beperkt tot maximaal € 50.000,– Maris is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Maris of Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden en hulppersonen. Maris is door de Opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
3. Maris is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van door bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
4. Opdrachtgever vrijwaart Maris tegen alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de Opdrachtgever en de kopers, terzake van schade, in welke vorm dan ook, door deze derden geleden, waarvoor Maris krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
6. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
7. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Maris aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Maris toegerekend kunnen worden;
8. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9. Maris is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15 Vrijwaringen

1. De Opdrachtgever vrijwaart Maris voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien Opdrachtgever aan Maris informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
3. Schade die voortvloeit als gevolg van niet correcte nakoming, zal voor rekening komen van Opdrachtgever .

Artikel 16 Risico-overgang

Na (op)levering door Maris gaat het risico in zijn geheel over op Opdrachtgever.

Artikel 17 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Maris geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Maris niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Maris worden daaronder begrepen.
3. Maris heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Maris zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Maris ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Maris gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding

1. Partijen zijn ten opzichte van derden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij een partij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Alle door Maris verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, werkschema’s, werkwijze, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Maris worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Maris gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Maris zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Maris niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
4. Tenzij daartoe door Opdrachtgever of Maris voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen en de daarin neergelegde informatie, niet openbaar maken. De Opdrachtgever en Maris zullen er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
5. Maris verstrekt derden geen specifieke projectgebonden gegevens en bescheiden en onthoudt zich van publieke uitingen over het project zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever.
6. Gegevens en bescheiden door of namens de Opdrachtgever aan de Maris ter hand gesteld of bekend gemaakt, mogen door de Maris niet aan derden bekend gemaakt worden, behouden uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever. Als zodanige gegevens en bescheiden worden ook beschouwd de van derden afkomstige resultaten van berekeningen, onderzoekingen beproevingen en beschouwingen die geheel door de Opdrachtgever bekostigd zijn. Deze verplichting geldt niet voor gegevens en bescheiden, die algemeen bekend of voor het publiek toegankelijk zijn of die bekend worden zonder dat de Maris daarvan een verwijt te maken is.
7. De Opdrachtgever zal de Maris niet belemmeren in het aan derden ter beschikking stellen van zijn kennis, tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van de Opdrachtgever.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Alle kennis en know how die voor de Opdracht reeds eigendom was van Opdrachtgever of Maris, blijft eigendom van die Partij.
2. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de voor Opdrachtgever door Maris verrichte werkzaamheden komen toe aan Maris. Voor zover voor het gebruik noodzakelijk biedt Maris Opdrachtgever een niet-overdraagbare kosteloze gebruikerslicentie met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten een en ander beperkt tot het in de offerte omschreven gebruik. Maris heeft het recht de door de uitvoering van een Opdracht aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Niet-overname personeel

De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Maris, medewerkers van Maris of van ondernemingen waarop Maris ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 21 Geschillen

De Rechtbank Overijssel, Locatie Almelo, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22 Toepasselijk recht

Op elke Opdracht tussen Maris en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 23 Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze Verkoopvoorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Maris; www.marisprojectpartners.nl
Van toepassing is steeds de aldaar laatst gepubliceerde versie.