Privacy verklaring

Inleiding

Wanneer u onze website bezoekt of contact met ons opneemt, wilt u natuurlijk dat uw ‘privacy’ wordt gewaarborgd en uw persoonsgegevens worden beschermd.

Bij Studio Maris, een onderdeel van Maris Kopersbegeleiding B.V., doen we er alles aan om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe wij dit doen. Verwacht antwoord op vragen als:

Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?
Hoe gaan wij met deze persoonsgegevens om?
Voor welke doeleinden gebruiken we deze persoonsgegevens?
Delen we uw persoonsgegevens met andere partijen, zo ja welke?
Welke rechten heeft u?

1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

Er zijn diverse persoonsgegevens die we van u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt of contact met ons opneemt. We maken hierbij onderscheid in:

 • Persoonsgegevens die rechtstreeks worden verzameld
 • Technische persoonsgegevens via websitebezoek
 • Geolocatie persoonsgegevens

1.1. Persoonsgegevens die rechtstreeks worden verzameld

In verschillende situaties kunnen wij u om persoonsgegevens vragen, of geeft u of een derde persoonsgegevens aan ons door. Voorbeelden zijn:

 • Contact met ons opnemen (bijvoorbeeld via e-mail)
 • Invullen van aanvraagformulieren (bijvoorbeeld om informatie aan te vragen)
 • Deze persoonsgegevens hebben wij van u nodig om u van dienst te kunnen zijn. Het kan hierbij gaan om (een combinatie van) de navolgende soorten persoonsgegevens:
 • Identificatie-/contactgegevens: zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer(s) en fysiek adres (straat, plaats, provincie, postcode en/of land) en vergelijkbare contactgegevens, zoals bedrijfsnaam.
 • Contractpersoonsgegevens: details van uw overeenkomst bij het aangaan van een overeenkomst met ons als productaanbieder, dienstverlener. Persoonsgegevens nodig voor onze zakelijke relatie.
 • Interactiegegevens: de inhoud van e-mails, brieven of telefoontjes naar ons, in de toekomst berichten via chat, sms of WhatsApp, alsmede feedback die u schrijft of vragen en persoonsgegevens die u verstrekt voor klantenondersteuning.
 • Marketing- en communicatiegegevens: uw marketingvoorkeuren, persoonsgegevens worden verstrekt bij het invullen van aanvraag- of contactformulieren.
 • Voor nieuwsbrief inschrijvingen werken wij met een bevestigingsmail. Na de nieuwsbriefinschrijving ontvang u een bevestigingsmail waarin u de inschrijving ongedaan kunt maken.

1.2. Technische persoonsgegevens via websitebezoek

Wij verzamelen bepaalde gegevens over uw bezoek aan onze website, zoals:

Gebruiksgegevens: gegevens over hoe u onze website gebruikt, welke pagina’s u bekijkt, het aantal overgebrachte bytes, de koppelingen waarop u klikt, het materiaal waartoe u toegang krijgt, de datum en het tijdstip waarop u toegang krijgt tot de website en andere acties die zijn verricht op onze website.

Technische persoonsgegevens: zoals uw Internet Protocol-adres (IP), het type, de mogelijkheden en taal van uw browser en uw besturingssysteem.

Voor informatie over de cookies die wij gebruiken op onze website, kunt u ons cookiebeleid lezen.

1.3. Geolocatiegegevens

Wij gebruiken geolocatiegegevens voor bijvoorbeeld het bepalen van uw dichtstbijzijnde vestiging mits u hier gebruik van maakt en toestemming voor geeft. Tevens wordt locatiedata geanonimiseerd gebruikt voor analyse van het gebruik van onze website.

2. Waarvoor en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij kunnen en zullen de persoonsgegevens die worden verzameld via onze website of wanneer u contact opneemt met ons, gebruiken voor verschillende doeleinden, die vanaf paragraaf 2.1 vermeld staan.

Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om de diensten te kunnen uitvoeren, op uw instemming of gebaseerd op het gerechtvaardigd belang om relaties te onderhouden omdat dit noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.

Wanneer de wet dit vereist, zorgen wij ervoor dat er een rechtsgrond is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In de meeste gevallen is de rechtsgrond als volgt:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en de diensten die wij verlenen aan u;
 • de verwerking is noodzakelijk om onze wettelijke verplichtingen na te leven, met inbegrip van naleving van de van de geldende wetten, regelgevingen, verzoeken van overheidswege en verzoeken van overheidsinstellingen, opsporingsinstanties, rechterlijke bevelen of dagvaardingen;
 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer opgegeven doeleinden (bijvoorbeeld marketing); of
 • de verwerking is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te realiseren, bijvoorbeeld om onze diensten te ontwikkelen en te verbeteren ten behoeve van onze klanten.

2.1. Diensten

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om diensten te leveren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het versturen van informatie na een aanvraag
 • Het beantwoorden van e-mails en telefoontjes
 • Het vereenvoudigen van het gebruik van onze website
 • Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Uitvoering van de overeenkomst’. Daarnaast geldt ook de grondslag ‘Wettelijke verplichting’, bijvoorbeeld met als doel te voldoen aan de administratieve bewaarplicht van klantgegevens.

2.2. Beheren en beschermen van onze activiteiten en website

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onze activiteiten en onze website te beheren en te beschermen, zoals probleemoplossing, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van persoonsgegevens.

Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Gerechtvaardigd belang’.

2.3. Verbeteren van onze activiteiten, website en diensten

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om activiteiten analyses uit te voeren of voor andere doeleinden die ons helpen om de kwaliteit van onze activiteiten, website en diensten te ontwikkelen en te verbeteren. Bijvoorbeeld door onze website aan te passen aan uw specifieke voorkeuren of interesses, de producten en diensten te identificeren die het best voldoen aan uw behoeften, of de effectiviteit te meten van de advertenties die wij weergeven aan u.

Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Gerechtvaardigd belang’. Daarnaast kan ook de grondslag ‘Toestemming’ gelden, bijvoorbeeld wanneer u instemt met het cookiebeleid van onze website.

2.4. Marketing en (e-)communicatie

Wij mogen, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingcommunicatie die interessant kan zijn voor u. Denk hierbij aan persoonlijke aanbiedingen, uitnodigingen voor evenementen, nieuws, enquêtes en acties gerelateerd aan een eerdere aankoop.

Voor communicatie via e-mail bieden wij u het recht van verzet en daarnaast in elke e-mail twee verschillende uitschrijfmogelijkheden. Afhankelijk van uw land en woonplaats, kunt u zich ook afmelden voor andere typen marketingcommunicatie; neem hiervoor contact met ons op via [e-mailadres].

Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Gerechtvaardigd belang’. Daarnaast kan ook de grondslag ‘Toestemming’ gelden, bijvoorbeeld wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.

2.5. Handhaving wet- en regelgeving, geschillen en procesvoering

Wij verwerken of delen de verkregen persoonsgegevens met derden indien vereist door de toepassing van of naleving van wet- en regelgeving.

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken om fraude, inbreuken op intellectueel eigendom, schendingen van onze algemene voorwaarden, schendingen van de wet of ander misbruik van website te detecteren, te voorkomen en erop te reageren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om potentiële of feitelijke geschillen op te lossen, onze wettelijke rechten te verdedigen, te reageren op gerechtelijke procedures, te reageren op verzoeken van bevoegde (opsporings)instanties en meer in het algemeen om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen te beschermen.

Grondslag voor verwerking hierbij is ‘Wettelijke verplichting’.

3. Mogen wij persoonsgegevens anonimiseren?

In overeenstemming met de wet kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren, zodat deze niet langer kunnen worden gebruikt om u te identificeren. Geanonimiseerde gegevens worden niet beschouwd als persoonsgegevens en zijn dus niet onderworpen aan deze Privacyverklaring. Wij kunnen voor verschillende doeleinden geanonimiseerde persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De duur van de periode waarvoor wij uw persoonlijke gegevens opslaan, varieert afhankelijk van het doeleinde van de verwerking en de wettelijke vereisten.

4.1. Klantgegevens

Zolang u klant bent van ons, slaan wij persoonsgegevens op die nodig zijn om u onze diensten te leveren. In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet slaan wij uw persoonsgegevens op voor marketingdoeleinden totdat u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van verdere direct marketing communicatie.

4.2. Overige persoonsgegevens

In alle andere gevallen slaan wij uw persoonsgegevens op zolang dat nodig is om de doeleinden te verwezenlijken die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet, of hetgeen uit te voeren waar u toestemming voor hebt gegeven, waarna deze worden geanonimiseerd (wanneer de van toepassing zijnde wet dat toestaat), verwijderd of vernietigd.

5. Met welke partijen worden persoonsgegevens gedeeld?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derde partijen in overeenstemming met de geldende wetten. Hieronder enkele voorbeelden.

5.1. Dienstverleners

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met bedrijven waarmee wij een overeenkomst zijn aangegaan om namens ons diensten te verlenen, zoals het hosten van websites, het uitvoeren van enquêtes, het analyseren van onze website en het uitvoeren van analyses om de kwaliteit van onze activiteiten, website en diensten te verbeteren. Wij eisen van deze dienstverleners dat ze de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens beschermen en uw privacy waarborgen, dit wordt gewaarborgd door een verwerkersovereenkomst met deze partijen.

5.2. Openbaarmaking om andere redenen

Wij kunnen persoonsgegevens openbaar maken als de wet dat vereist of toestaat.

6. Wat is verder handig om te weten?

6.1. Koppelingen naar andere websites

Onze website kan koppelingen bevatten naar websites, producten en diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor die websites, producten en diensten, hun beleid of hun verzameling of andere verwerking van uw persoonsgegevens. De praktijken van die derden met betrekking tot persoonsgegevens die via hun websites, producten of diensten worden verzameld, worden beheerst door hun eigen privacy beleid. U kunt het privacybeleid van die derden naar eigen inzicht en behoefte raadplegen.

6.2. Beveiliging

Wij zetten ons in om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken uiteenlopende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te helpen beschermen.

Wel is het zo dat geen enkel informatiesysteem 100% veilig kan zijn en wij dus niet de absolute veiligheid van uw persoonsgegevens kunnen garanderen. Bovendien zijn wij niet verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens die u naar de website doorzendt, via netwerken waarover wij geen controle hebben, zoals internet en draadloze netwerken.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze website, inclusief schade of virussen die uw computerapparatuur of andere middelen kunnen infecteren.

Hoewel we alle maatregelen hebben genomen om de betrouwbaarheid van de informatie op onze website te waarborgen, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of resultaten die kunnen worden verkregen, doorgegeven, opnieuw doorgegeven of verzameld door het gebruik van dergelijke informatie. In het bijzonder kan het gebruik van hyperlinks tijdens uw bezoek aan onze website u naar andere externe websites leiden voor toegang tot de gezochte informatie. We hebben geen controle over dergelijke servers en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van websites van derden.

7. Wat zijn uw rechten?

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens over u die worden verzameld via onze website of wanneer u contact opneemt met ons. Als u een inwoner van de EER bent, kunnen de hieronder beschreven rechten op u van toepassing zijn.

7.1. Recht van inzage

U heeft het recht op inzage, toetsing en correctie van persoonsgegevens die zijn verzameld via onze website of wanneer u contact opneemt met ons. In sommige gevallen kunt u dat doen door te gaan naar de pagina waarop u de persoonsgegevens hebt verstrekt. U kunt ons helpen om de juistheid van uw persoonsgegevens te handhaven door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen op het gebied van uw postadres, telefoonnummer of e-mailadres.

7.2. Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde type verwerkingsactiviteiten van ons bedrijf betreffende uw persoonsgegevens. Als u daarvan gebruik wilt maken kunt u voor onderstaande zaken de aldaar aangegeven weg volgen. Voor overige zaken adviseren wij u contact met ons op te nemen via: [mailadres]

E-mail
U kunt zich eenvoudig via elke e-mail uitschrijven. U ontvangt dan geen commerciële e-mails meer van ons. Voor commerciële e-mails bieden wij het recht van verzet in een welkomstmail, waar u de mogelijkheid heeft om vooraf aan te geven onze commerciële e-mails niet te willen ontvangen.

Telemarketing
Wanneer u contact opneemt via info@studiomaris.nl kunt u aangeven dat u niet gebeld wilt worden. In dit geval leggen wij dit vast in ons systeem. Daarnaast kunt u zichzelf aanmelden voor het Bel-Me-Niet-Register.

Reclame post (DM)
Wilt u bezwaar maken tegen het ontvangen van DM? Dan kunt u de DM mailing retour sturen. Ook kunt u dit aangeven in uw dichtstbijzijnde vestiging of u kunt contact opnemen via [mailadres].

Wilt u bezwaar maken tegen het ontvangen van enige vorm van direct marketing? Neem hiervoor contact met ons op.

Niet in ieder geval kunnen wij aan uw verzoek voldoen, dat zullen wij dan altijd aan u melden met een toelichting waarom dat het geval is.

7.3. Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om te verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

7.4. Recht van beperking

U heeft het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van uw persoonsgegevens beperken, bijvoorbeeld wanneer de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist.

7.5. Recht op overdraagbaarheid persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden te ontvangen en te hergebruiken. Dit staat bekend als het recht op dataportabiliteit en vereist van ons waar van toepassing dat wij uw persoonsgegevens uit onze systemen verhuizen, kopiëren of doorgeven naar u of (waar technisch haalbaar) een door u gekozen derde zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid ervan.

7.6. Recht om toestemming in te trekken

Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht hebben om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. In het geval van e-mail kunt u de toestemming eenvoudig intrekken door u uit te schrijven.

Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van verwerking tot op dat moment.

Wij reageren op verzoeken van u om uw rechten uit te oefenen binnen de door de wet vereiste termijnen. Wanneer de wet dit toestaat, kunnen wij kosten in rekening brengen om uw verzoek te uit te voeren.

Wilt u van één van deze rechten gebruikmaken? Neem dan contact met ons op. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek. Mocht u een klacht hebben, neem dan gerust contact op met ons.

8. Wat te doen bij vragen of klachten?

Heeft u vragen naar aanleiding van onze Privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via onze klantenservice, of mail uw vraag naar info@studiomaris.nl.

Liever schriftelijk bezwaar maken? Maris Kopersbegeleiding B.V. t.a.v. M. Luttikhedde, Grotestraat 11, 7475AZ Markelo.

Wij verwerken uw vraag, verzoek of klacht binnen 14 werkdagen en streven ernaar om te komen tot een passende oplossing.

9. Wijziging Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. Wanneer wij dat doen, herzien wij de datum “Laatst bijgewerkt” onderaan de Privacyverklaring.

Laatst bijgewerkt op 11-01-2023